Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Udruge građana „ŠKANJ“ Ploče , održana 20. svibnja.2015. godine, donijela je

 

STATUT

Udruge građana „ŠKANJ“ Ploče

 

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine;prestanku, likvidatoru, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te druga pitanja od značaja za udrugu koja je potrebno urediti ovim Statutom.

 

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga građana „ŠKANJ“ Ploče

Skraćeni naziv udruge je: ŠKANJ

Sjedište udruge je: U Pločama.

 

Članak 3.

Udruga građana „ŠKANJ“ Ploče (u daljnjem tekstu udruga) je registrirana pri nadležnom tijelu državne uprave ureda u Pločama. Udruga je neprofitna pravna osoba.

Udruga djeluje prvenstveno na području Grada Ploča (Baćina, Banja, Crpala, Komin, Peračko Blato, Plina Jezero, Ploče, Rogotin, Stablina, Staševica, Šarić Struga).

Radi ostvarenja svojih ciljeva i realizacije programa rada, Udruga surađuje s drugim organizacijama, institucijama i udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, te pojedincima iz istog ili srodnih područja i struka, a po odluci Skupštine svoje djelovanje može razvijati i na drugim područjima.

 

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je sljedećeg otiska:

 

_______________________

 

2. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

 

Članak 5.

Udrugu predstavlja predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik, odnosno druga osoba koju ovlasti predsjednik.

Članak 6.

Udrugu u svim poslovima zastupa predsjednik,a odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju u granicama danim ovlaštenjima.

 

3. ciljevi djelatnosti UDRUGE

 

Članak 7.

Programski cilj udruge je:

U skladu sa Platformom sinergijskog djelovanja, Udruga se zalaže za stvaranje i održavanje povoljnog ambijenta za participatorni lokalni društveno ekonomski razvoj (sinergija djelovanja javnog, poslovnog i civilnog sektora) na području Grada Ploča kroz 3 programska cilja:

 

– PAMETNI RAZVOJ GRADA; Razvijanje ekonomije utemeljene na znanju („lokalnoj pameti“) i inovacijama;

-poticanjem zapošljavanja i popularizacijom povratka mladih obrazovanih Pločana u Ploče po završetku fakulteta politikom jednakih mogućnosti, olakšanjem ulaska mladih na trržište rada,

-promicanjem i poticanjem potrebe ulaganja u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje,

-osnaživanjem lokalnog stanovništva razvojem njihovih vještina tijekom cijeloga života,

– ODRŽIVI RAZVOJ GRADA; Promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija;

-poticanjem i aktivnom uključenosti u problematiku rješavanja oborinske odvodnje/kanalizacijskog sustava na području Grada  Ploča, izgradnjom kolektora  i izmještanjem fekalniih ispusta čime bi Pločanima omogućili povratak na gradsku plažu kao i razvitak uslužnih djelatnosti oko uređene plaže, apliciranjem na nacionalne i strukturne fondove,

-zaštita okoliša i promicanje učinkovitih resursa,

-promicanjem korištenja obnovljivih izvora energije u MSP, javnim zgradama, stambenom sektoru, domaćinstvima,

-jačanjem konkurentnosti lokalnih poljoprivrednika i povećanjem održivosti istih,

– promicanjem lokalne kulturne baštine,

-poticanjem javne uprave na učinkovitost metodom javnog osvješćivanja problema

– UKLJUČIVI RAZVOJ GRADA PLOČA; njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost;

-promicanjem teritorijalne i životne povezanosti gradova u Neretvi uvjetovane pozitivnim  zajedništvom,

-usmjerenošću na potrebu kvalitetne prometne povezanosti uvjetovane povoljnim geoprometnim položajem kroz poticanje finalizacije projekta Koridor Vc u interaktivnoj suradnji sa susjednim i funkcionalno gravitirajućim lokalnim zajednicama,

-promicanjem socijalne uključenosti

 

 

Ciljevi udruge su:

 

 • Poticanjem participatornog lokalnog razvoja onemogućiti realizaciju projekata štetnih za okoliš i čovjeka na području djelovanja (termoenergetska postrojenja na fosilna goriva i sl),
 • samostalno razvijati, predlagati i provoditi projekte koji će svojom realiazcijom direktno utjecati na poboljšanje kvalitete življenja u našem gradu te pružati potporu drugima koji razvijaju i provode projekte koji doprinose razvoju zajednice građana Grada Ploča,
 • biti prepoznatljiv brend koji okuplja zainteresirane građanske inicijative, udruge, klubove, građanke i građane (sve zainteresirane pravne i fizičke osobe) s potencijalima iz područja održivih, društveno korisnih i prihvatljivih djelatnosti tj. biti građanska multidisciplinarna mreža izvrsnosti, te kroz odgovorno javno djelovanje usmjeravati razvoj grada Ploče u smjeru usklađenog povećanja javnog i privatnog dobra i svih razvojnih potencijala sa izraženim težištem u društveno odgovornom poslovanju na području turizma, poljoprivrede i prometa-tranzita.

 

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih čl. 6. Statuta, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti;

 

 • podizanje svijesti o važnosti participiranja svih građana u vođenju lokalne zajednice,
 • sudjelovanje u raspravama o svim važnim pitanjima za razvoj grada,
 • pozivanje stručnjaka i educiranje građana o svim pitanjima važnim za razvoj grada,
 • podrška u školovanju i povratku mladih Pločana nakon završetka visokog obrazovanja,
 • izrada i potpora u izradi projekata za privlačenje sredstava iz dostupnih fondova kao i sama provedba tih projekata ,
 • obraćanje međunarodnim, europskim i domaćim udrugama institucijama i državnim tijelima kao i umrežavanje sa istim u cilju promocije i zaštite interesa Grada Ploča,
 • promidžba u skladu sa djelatnošću,
 • jačanje kapaciteta udruge,
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašizma,
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo,
 • promicanje društvene solidarnosti, nenasilja i izgradnja mira,
 • volonterstvo,
 • interkulturalni dijalog,
 • poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju,
 • razvoj lokalne zajednice i civilnog društva,
 • javno informiranje i mediji,
 • poticanje osobnog razvoja kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje,
 • djelatnosti iz područja duhovnosti
 • energetika, industrija, poljoprivreda, inovatorstvo,
 • socijalno poduzetništvo,
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje,
 • djelatnosti iz područja gospodarstva,
 • hobističke djelatnosti,
 • djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti,
 • djelatnosti iz područja ljudskih prava i međunarodne suradnje,
 • djelatnosti iz područja održivog razvoja,
 • djelatnosti iz područja zaštite zdravlja, okoliša i prirode,
 • djelatnosti u cilju poboljšanja života marginaliziranih skupina, nezaposlenih, žena, osoba sa invaliditetom

 

Navedene djelatnosti Udruga će provoditi javnim društvenim djelovanjem, kroz programe, projekte te pružanjem odgovarajućih usluga.

 

Članak 9.

Rad Udruge je javan. Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu Udruge osigurava se i ostvaruje na način utvrđen posebnom odlikom izvršnog odbora.

 

4. članstvo u UDRUzi

 

Članak 10.

U Udrugu se učlanjuju pravne i fizičke osobe.

Članak 11.

Fizička osoba da bi postala članom Udruge obvezna je u Udrugu dostaviti ispunjenu pristupnicu koja je objavljena na internetskoj stranici udruge skanj.com.

Članak 12.

Pravna osoba da bi postala članicom Udruge, uz ispunjenu pristupnicu koja je objavljena na internetskoj stranici udruge skanj.com obvezna je dostaviti:

 • odluku o učlanjenju u Udrugu;
 • odluku o imenovanju svog predstavnika u saziv Skupštine Udruge;
 • kopiju svog statuta;
 • kopiju rješenja nadležnog tijela državne uprave o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • kopiju obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta (udruge) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
 • Osnovne podatke o ustroju i djelatnosti;
 • Osnovne podatke o članici, predsjedniku i tajniku;
 • izjavu o prihvaćanju Statuta Udruge i drugih općih akata Udruge,

 

Članak 13.

Pravne osobe članice Udruge svoju samostalnost i pravni subjektivitet ostvaruju u programskom i poslovnom pogledu, te pravom odlučivanja i djelovanja iz djelokruga svog rada, kao i snošenjem potpune odgovornosti za svoje radnje.

 

Članak 14.

Odluku o učlanjenju u Udrugu nadležno tijelo članice donosi na način predviđen općim aktom te članice. Konačnu odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva u Udruzi donosi Skupština Udruge.

Između dvije sjednice Skupštine, Izvršni odbor odlučuje o primanju u privremeno članstvo.

Privremeni član ima sva prava i obveze člana Udruge osim prava odlučivanja.

Članak 15.

Učlanjenjem u Udrugu, članovi prihvaćaju sva prava, obveze i odgovornosti utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Udruge.

Učlanjenje u Udrugu i međusobni odnosi članova u Udruzi  zasnivaju se na načelu ravnopravnosti i zajedničkog interesa.

Članak 16.

Udruga vodi popis članstva, a tajnik Udruge zadužen je za ažuriranje evidencije članstva Udruge.

Popis članstva vodi se elektronički koji a za svakog člana obvezno sadrži:

 • podatak o nazivu člana
 • OIB člana
 • datum pristupanja Udruzi
 • datum prestanka članstva

Članak 17.

Članstvo pravne osobe u Udruzi prestaje:

 • brisanjem članice iz Registra udruga Republike Hrvatske;
 • ako je članici zabranjeno djelovanje, sukladno zakonu;
 • ako se utvrdi da je udruga prestala djelovati ili ako Skupština nije održana najmanje dvije godine;
 • ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge;
 • ako članica ne ispuni financijske obveze prema Udruzi u roku od godinu dana nakon roka u kojem je bila dužna ispuniti obvezu;
 • Odlukom mjerodavnog tijela člana;
 • odlukom Skupštine Udruge ako članica svojim djelovanjem suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih pravila Udruge šteti interesima Udruge i time naruši njen ugled.

 

Članak 18.

 Članstvo fizičke osobe u Udruzi prestaje:

 • na osobni zahtjev člana,
 • ako član svoju dužnost ne obavlja savjesno, u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i drugim općim aktima Udruge,
 • ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama Skupštine ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze,
 • ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Udruge,
 • u slučaju trajnije nesposobnosti za rad,
 • u drugim slučajevima kada je to opravdano objektivnim okolnostima.

 

Članak 19.

Svaki član kojem prestaje članstvo u Udruzi dužan je u cijelosti izmiriti svoje dospjele obveze prema Udruzi i njenim članovima.

Članak 20.

 • Članovi imaju pravo i obvezu sudjelovanja u radu Skupštine i drugih tijela Udruge u koja su izabrani te svojim djelovanjem pozitivno utjecati na razvoj Udruge.
 • Članovi ne plaćaju članarinu. Iznimno po odluci saziva Skupštine može se uspostaviti plaćanje članarine na određeni period i u određenom iznosu.

 

Članak 21.

 Udruga smije koristiti prikupljene osobne podatke članova samo za vlastite potrebe te ih ne smije davati drugim pravnim i fizičkim osobama na korištenje.

 

Članak 22.

U Udruzi nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava, čovjeka i građanina.

 

5. tijela udruge

Članak 23.

Tijela udruge su: Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik,Tajnik.

 

 

SKUPŠTINA

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Saziv Skupštine sačinjavaju fizičke osobe  članovi udruge i po jedan predstavnik svake pravne osobe koja je član Udruge.

 

Članak 25.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 aktivnih članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).


Članak 26.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 27.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine,a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 28.

Skupština udruge:

 • utvrđuje strateški plan udruge i politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće (GIF),
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora,Predsjednika i Tajnika Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • izabire likvidatora Udruge po prijedlogu predsjednika;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 29.

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Udruge koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Udruge.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

Članak 30.

Izvršni odbor ima 7 članova.

Dopredsjednik i članovi Izvršnog odbora biraju se, na prijedlog predsjednika, iz redova zastupnika u Skupštini na vrijeme od četiri godine.

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovo imenovana za člana Izvršnog odbora.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik članovi su Izvršnog odbora po položaju.

Članak 31.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik Udruge.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik Udruge ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Članak 32.

Izvršni odbor radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Udruge:

 • kada ocjeni da je potrebno sazvati;
 • na zahtjev Skupštine Zajednice ;
 • na zahtjev najmanje tri člana Izvršnog odbora;
 • na zahtjev glavnog tajnika Zajednice.

Poziv za sjednicu Izvršnog odbora s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima Izvšnog odbora najmanje tri dana prije sjednice.

Način sazivanja i vođenja sjednice Izvršnog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice pobliže uređuje Poslovnik o radu Skupštine po čijim odredbama radi i Izvršni odbor.

Članak 33.

Članu Izvršnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

 • prestankom članstva u Udruzi;
 • ako podnese ostavku;
 • ako je opozvan.

Novog člana Izvršnog odbora bira Skupština Udruge iz svojih redova, na prijedlog predsjednika.

Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do isteka vremena na koje je bio izabran član Izvršnog odbora kojem je prestao mandat.

Članak 34.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako ocijeni da postupa protivno Statutu, ne provodi politiku koju je utvrdila Skuptšina ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti svaki član Udruge ili najmanje pet zastupnika u Skupštini, odnosno predsjednik.

Prijedlog za pokretanje postupka za opoziv Izvršnog odbora može dati i Izvršni odbor.

Članak 35.

Izvršni odbor nadležan je:

 • utvrđivati nacrt i prijedlog Statuta i drugih akata koji su u nadležnosti Skupštine;
 • donositi druge akte kojima se osigurava uredno poslovanje Udruge ako ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine;
 • pripremati materijale o kojima će odlučivati Skupština;
 • birati i opozivati zastupnika u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i zastupnici Udruge;
 • imenuje i razrješava tajnika Udruge na prijedlog predsjednika;
 • organizirati rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine;
 • provoditi ili osigurati provođenje odluka Skupštine;
 • utvrđivati prijedlog financijskog plana i završnog računa Udruge;
 • izvršavati financijski plan Udruge i u okviru financijskog plana odlučivati o rasporedu i dinamici korištenja sredstava;
 • upravljati pokretnim i nepokretnim stvarima Udruge,
 • imenovati predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Udruge:
 • odlučivati o organizaciji stručnih i administrativnih poslova za potrebe Udruge;
 • rješavati pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, s tim što o tome izvješćuje Skupštinu na njenoj narednoj sjednici;
 • obavljati i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktima Udruge ili koje mu povjeri Skupština.

Članak 36.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Odluke Izvršnog odbora donose se javnim glasovanjem.

U rješavanju pitanja koja ne trpe odlaganja, Izvršni odbor može odlučivati temeljem pismenog izjašnjavanja ili telefonom.

Članak 37.

Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

 

PREDSJEDNIK

Članak 38.

 Udruga ima predsjednika i dopredsjednika.

Predsjednika Udruge Skupština bira iz svog sastava tajnim glasovanjm na vrijeme od  četiri godine.

Predsjednik predlaže dopredsjednika iz sastava Skupštine.

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovo imenovana za predsjednika.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat  prestaje svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu pismeno (potpisom na obrascu potpore) podupre najmanje 5 zastupnika u Skupštini, a koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • Da je državljanin Republike Hrvatske;
 • Da ima navršenih 18 godina i da je potpuno poslovno sposobna;
 • da prihvaća Statut Udruge,
 • da je stanovnik grada Ploča (mjesto prebivališta (živi) u administrativnom području grada Ploča)

 

Članak 39.

Predsjednik Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu u zemlji i inozemstvu;
 • rukovodi radom Udruge;
 • predlaže likvidatora Udruge
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;
 • skrbi o izvršavanju odluka Skupštine i Izvršnog odbora i ostalih tijela Skupštine;
 • odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i financijskog izvješća Skupštini;
 • predlaže Skupštini dopredsjednika i članove Izvršnog odbora;
 • pokreće rešavanje pitanja razrješenja dopredsjenika i članova Izvršnog odbora;
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor;
 • obavlja i druge poslove koji su, u svezi s funkcijom predsjednika, predviđeni ovim Statutom i drugim aktima Zajednice.

 

Članak 40.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

TAJNIK

Članak 41.

Udruga ima tajnika.

Tajnika bira Izvršni odbor na prijedlog predsjednika. Tajnik poslove može obavljati i profesionalno kada se njegova prava, obveze i odgovornosti uređuju ugovorom o radu.

Članak 42.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja je član udruge.

Članak 43.

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine i Izvršnog odbora Udruge.

Za svoj rad tajnik je odgovoran predsjedniku.

Članak 44.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

 • po ovlasti predsjednika zastupa Udrugu u svim poslovima;
 • obavlja stručne poslove za Udrugu;
 • odgovoran je za zakonitost rada Udruge i ispunjavanja zakonom, drugim propisom ili ugovorima utvrđenih obaveza Udruge;
 • vodi i ažurira evidenciju članova Udruge (popis)
 • skrbi i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Udruge u skladu s odlukama Izvršnog odbora i Skupštine;
 • skrbi o zakonitosti rada i ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Udruge;
 • rukovodi radom Stručne službe;
 • odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela;
 • skrbi o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela;
 • odgovoran je za podnošenje dokumenata nadležnim tijelima sukladno propisima te za dostavljanje zapisnika s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu
 • skrbi o osiguranju javnosti rada Zajednice i poslovima informiranja;
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika.

Članak 45.

Mandat tajnika traje četiri godine.

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovo imenovana za tajnika.

Članak 46.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika, u svim poslovima vezanim za rad i poslovanje Zajednice, zamjenjuje ga osoba koju, na njegov prijedlog, imenuje Izvršni odbor.

Tajnika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti u rukovođenju Stručnom službom, zamjenjuje djelatnik Stručne službe kojeg on ovlasti.

Članak 47.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte Udruge zbog čega nastanu štetne posljedice za Udrugu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine i Izvršnog odbora, te zbog nezakonitog rada i zlouporabe dužnosti.

O razrješenju tajnika odlučuje Izvršni odbor.

Inicijativu za razrješenje mogu dati predsjednik, Izvšrni odbor, ili najmanje 5 zastupnika u Skupštini.

Članak 48.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti pismeni zahtjev.

Ukoliko se tajnik razrješava na vlastiti zahtjev, Skupština Zajednice može ga razriješiti odmah ili najkasnije u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva.

 

6. imovina i način stjecanja imovine

 

Članak 49.

 • Udruga može stjecati imovinu putem donacija, odnosno drugim načinima predviđenim Zakonom.
 • Imovinu udruge čine novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine i druga imovinska prava.
 • Udruga je neprofitna organizacija, a financira se:
 1. iz donacija, darova, dobrovoljnih priloga
 2. iz sredstava dobivenih za rad iz odgovarajućih gradskih, županijskih, državnih i drugih fondova
 3. iz članarina
 • Za korištenje novca neophodan je potpis Predsjednika Udruge, odnosno osobe koju Predsjednik Udruge ovlasti svojom Odlukom.

 

7. prestanak postojanja udruge

 

 

Članak 50.

 • Udruga prestaje s radom po odluci Skupštine ili iz razloga određenih zakonom.
 • Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština 2/3 većinom glasova natpolovične većine članova Skupštine.
 • U slučaju prestanka postojanja Udruge, Skupština odlučuje o imovini Udruge.

 

 

 

8. Likvidator udruge

 

Članak 51.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Skupština Udruge u skladu s odredbama ovog Statuta.

Osobu koja se bira za likvidatora Udruge, predlaže predsjednik Udruge uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo, s obzirom na nadležnosti likvidatora. Pokretanjem postupka likvidacije Udruge prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

9. prijelazne i završne odredbe

 

Članak 52.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

 

U Pločama, 20.05. 2015. godine

 

 

 

__________________

Predsjednik Udruge

 

Kliknite ovdje, preuzmite PDF i pročitajte statut Škanja!

Odgovori